Pranamat Eco 8 10 77

Konfidencialitātes politika

Ieejot šajā vietnē un lietojot to, Jūs piekrītat šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem. SIA "Pranamat Sales & Marketing" par svarīgu uzskata aizsargāt mājaslapas apmeklētāju privātumu. Visi portālā www.pranamat.lv ievadītie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktos personas datu apstrādes principus. Lūdzam ņemt vērā, ka SIA "Pranamat Sales & Marketing" var sniegt apkopotos statistikas datus autorizētām trešajām pusēm, taču šajos datos neietilpst personu identificējoša informācija. Lai veiktu Jūsu pieprasījuma apstrādi, mēs varam lūgt Jums sniegt personisko informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai realizētu Jūsu pieprasījumu vai sazinātos ar Jums neskaidrību gadījumā.

Drošība

Ņemot vērā to, ka personiskās informācijas sniegšana internetā vienmēr ir saistīta ar risku, www.pranamat.lv ir veicis attiecīgus pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personiskajai informācijai un samazinātu šādas piekļuves risku, kā arī novērstu nepareizu tās lietošanu un neprecizitāti.

Mēs lietojam īpašu tehnoloģiju – tā saukto SSL, kas nodrošina, ka Jūsu ievadītā personiskā un finansiālā informācija tiek pārsūtīta interneta vidē kodētā veidā. Tādējādi Jums tiek garantēta jebkuras transakcijas konfidencialitāte.

FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Mājaslapas informācijas drošības sistēmas mērķis ir pasargāt mājaslapas lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā. Tiek apstrādāti sekojošie klientu personīgie dati - fizisko personu vārds, uzvārds, pasūtījuma saņemšanas adrese, kontakta tālruņa numurs, e-pasta adrese, veikta pasūtījuma detaļas, mājaslapas apmeklējuma dati (turpmāk – Dati). Dati tiek pieprasīti un apstrādāti saistībā ar pirkumiem, kas veikti interneta vietnē, lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvību. Dati var tikt nodoti trešajām personām – datu apstrādātājiem - tālākai interneta vietnē pasūtīto Pranamat ECO produktu piegādei klientiem. Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta – piekrišana datu apstrādei. Jebkādi dati, kas tiek glabāti interneta vietnē, uzskatāmi par konfidenciāliem un lietojami kā konfidenciāli, ievērojot to aizsardzību, un tos neizpauž nekādām trešajām pusēm, ja vien datu izpaušana nekļūst nepieciešama, lai īstenotu pakalpojumu izpildi. Visus personas datus un citu informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt fizisku personu, ievāc un apstrādā tikai, ja tas ir nepieciešams un ciktāl tas ir nepieciešams, ar nosacījumu, ka šādas darbības tiek veiktas attiecīgo darbinieku piešķirto pilnvaru robežās un saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām (jo īpaši, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar interneta vietnē norādīto pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Sīkfaili

Google Analytics ir pakalpojums, ko piedāvā Google kompānija. Google Analytics izmanto sīkfailus jeb "cookies" ar kuru palīdzību tiek izsekots lietotāju darbībām, lai novērtētu Mājas lapas efektivitāti un citu iemeslu pēc (tiek apkopotas arī IP adreses). Iegūtā informācija glabājas Google kompānijas serveros. Apmeklējot šo Mājas lapu Jūsu privātums nav apdraudēts. Apmeklējot Mājas lapu, Jūsu IP adrese, ko Jūs izmantojat, lai piekļūtu mājas lapai, kā arī par datumu un laiku, kad Jūs to dariet, šī informācija tiek izmantota, lai analizētu apmeklētāju tendences iekšējai lietošanai.

Nepilngadīgie vietnes apmeklētāji

Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst iesniegt www.pranamat.lv nekādu informāciju bez vecāku vai likumīgā aizbildņa piekrišanas, tāpat personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst bez šādas piekrišanas šajā vietnē veikt pirkumus vai kādas juridiskas darbības, ja vien to neatļauj piemērojamie likumi.

Izmaiņas

Mēs varam jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šo konfidencialitātes politiku, izmainīt, pārveidot vai anulēt piekļuvi šai vietnei vai šo lapu saturam. Pārtrauciet lietot Mājas lapu, ja Jums ir pretenzijas pret Konfidencialitātes politikas un/vai Mājas lapas Lietošanas noteikumiem, nav pieņemams to saturs, atsauce(-es) par autortiesībām.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi par musu konfidencialitātes politiku vai mājās lapas lietošanas noteikumies, lūdzam sazināties ar mums:

"Pranamat Sales & Marketing"
Mūkusalas 29B
Riga, Latvia LV-1004
Email: info@pranamat.lv
Phone: +371 67 780 780 (9:00-18:00 GMT darba dienas)